VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU ZŠ TUCHLOVICE – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY

Stručný popis projektu:

Projekt „Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice“ je zaměřen na zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání. Předmětem projektu je rozšíření kapacity ZŠ Tuchlovice a výrazné zlepšení kvality výuky a výukového procesu. V rámci projektu dojde k vybudování 4 kmenových učeben a 1 odborné učebny. Moderní odborná učebna bude využívána pro výuku odborných předmětů s vazbou na klíčové kompetence – komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi. Nový pavilon bude bezbariérově dostupný.

Cíle projektu:

Výsledky projektu „Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice“ vedou k naplnění investiční priority IP 10 „Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovednosti a do celoživotního učební rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu“ a specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

Cílem projektu je:

– vybudovat nový pavilon a zajistit tak dostatečnou kapacitu základního vzdělávání pro místní obyvatele a uspokojit zvyšující se poptávku vyplývající ze silných ročníků v mateřských školách rozšířením kapacit kmenových učeben

– vytvořit moderní odbornou učebnu pro rozvoj klíčových kompetencí – komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi

– zajistit bezbariérovost nového pavilonu a zpřístupnit tak vzdělávání všem žákům

– zajistit vnitřní konektivitu nového pavilonu a připojení k internetu, které bude splňovat vysoké technické standardy

– zavést do výuky moderní technologie a inovace, které povedou ke zlepšení a zkvalitnění současných provozních a procesních standardů

– vybudovat učebny, které budou využívány pro spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi a také budou sloužit k mimoškolním zájmovým aktivitám v klíčových kompetencích – komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi.

Výsledky projektu:

Realizací projektu dojde jednoznačně k pozitivním změnám v rámci vyučování na Základní škole Tuchlovice. Novostavbou pavilonu dojde k rozšíření kapacity školy a také ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Současně se zlepší podmínky pro stávající výuku. Dojde také ke zlepšení výuky ve vazbě na klíčové kompetence – práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích, neboť bude vybudována odborná učebna s vazbou na tyto klíčové kompetence. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v učebnách zavedena interaktivní výuka. Vzdělávání proces bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku při použití moderních pomůcek a technologií, které zefektivní výuku na škole a zavedou nové a inovativní metody vyučování.

Projekt „ Výstavba nového pavilonu ZŠ Tuchlovice“ je spolufinancován Evropskou unií.